Vejledning og SPS

På FGU Bornholm har vi flere vejledere tilknyttet. Vejlederne er til og at hjælpe og vejlede dig

SPS Støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Hvis du har behov for støtte, som ikke fuldt ud findes inden for de inkluderende rammer eller i form af supplerende undervisning eller anden faglig støtte, skal du have tilbud om specialpædagogisk støtte (SPS).

Det gælder for alle tre spor af FGU.

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder kan du få støtte i form af:

  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Kompenserende læse- og skriveteknologi
  • Personlig assistance (praktisk medhjælp til elever med bevægehandicap)
  • Sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmateriale
  • Hjælpemidler og instruktion i hvordan du bruger hjælpemidlerne
  • Høretekniske hjælpemidler.

Støtten er udelukkende knyttet til din tid på FGU’en. Det vil sige, at du kun kan få støtte til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse. Støtten er ikke terapi eller behandling. Det er kommunen, der har ansvar for den støtte, du kan have brug for i fritiden eller i dit hjem.
Du kan få SPS på FGU, hvis du har behov for støtte og har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver funktionsnedsættelsen eller Ordblindetesten, hvis du er ordblind.

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. Hvis du kender dit behov for støtte før du bliver optaget på en FGU, vil din vejleder i Den Kommunale Ungeindsats være med til at beskrive dine behov i den plan, I udarbejder sammen.

Betingelser for at få SPS på FGU

For at få SPS på FGU skal du være ordblind eller have en funktionsnedsættelse, eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre FGU’en på lige fod med andre elever.

Skolen søger om støtte til dig i SPS-ordningen.

Senest opdateret: 8. december 2020

Folder for FGU Uddannelsen

Kontakt FGU Bornholm